Menu Sluiten

Privacyreglement Phlinq

In het kader van de opdrachten die Phlinq ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, waarbij
persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het project
aan Phlinq ter beschikking worden gesteld, houdt Phlinq zich aan de navolgende regels ten aanzien
van de privacy bescherming:

 1. Phlinq beschouwt de aan haar door de opdrachtgever verstrekte gegevens over derden ten
  behoeve van de uitvoering van haar projecten als vertrouwelijke persoonsgegevens in de zin en
  betekenis die de Nederlandse Wetgeving daaraan geeft, in het bijzonder de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG) en de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997.
 2. Alle gegevens die Phlinq in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening verkrijgt omtrent
  derden, wordt beschouwd als vertrouwelijk en wordt behandeld overeenkomstig hetgeen in artikel
  1) is gesteld.
 3. In het bijzonder zal Phlinq er voor zorgdragen dat de onder 1) en 2) genoemde informatie niet
  bekend wordt aan anderen dan de betrokkene zelf, de betreffende medewerker van Phlinq die cliënt
  begeleidt, de directie van Phlinq, en de opdrachtgever voor zover de overdracht van de informatie
  voortvloeit uit de rapportage verplichtingen die contractueel met de opdrachtgever zijn
  overeengekomen.
 4. Phlinq zal alles doen en niets nalaten de onder 3) genoemde medewerkers te verplichten dezelfde
  geheimhouding na te leven als waaraan Phlinq zich onderwerpt, als vermeld in artikel 1) en 2) van dit
  reglement. De geheimhoudingsplicht voor medewerkers van Phlinq is verankerd in de
  arbeidsovereenkomsten die tussen Phlinq en individuele derden worden gesloten.
 5. Hetgeen in artikel 4) wordt vermeld, geldt in gelijke mate voor eventuele derden die door Phlinq
  bij de uitvoering van haar dienstverlening worden ingeschakeld. Phlinq zal in deze de
  geheimhoudingsplicht verankeren in de overeenkomst die tussen Phlinq en individuele derden wordt
  gesloten.
 6. Indien er informatie over een cliënt moet worden opgevraagd bij andere instanties, dient dit altijd
  in het kader van het traject plaats te vinden en met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 7. Na beëindiging van een opdracht zal Phlinq alle informatie die naar recht en rede beschouwd kan
  worden als vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel gegevens die tot individuele personen te
  herleiden zijn, ter beschikking stellen van de opdrachtgever.
 8. Overzichten en rapportages, waarin vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel gegevens die tot
  individuele personen te herleiden zijn worden vermeld en die Phlinq krachtens andere wet en
  regelgeving, zoals onder meer fiscale wetgeving en subsidieregelgeving dient te bewaren, zullen door
  Phlinq op dusdanige wijze worden opgeslagen, dat hetgeen onder 1), 2), 3), 4), en 5) van dit
  reglement is vermeld, onverkort van kracht blijft.
 9. Alle relevante gegevens m.b.t. lopende en afgesloten trajecten worden zowel in eigen dossier, als
  in ons cliëntvolgsysteem bewaard. Gegevens worden in dermate omstandigheden opgeslagen dat
  deze niet inzichtelijk zijn voor anderen dan de medewerkers van Phlinq.
 10. Het bewaren van gegevens zoals onder 9) vermeld gebeurt in overeenstemming met de daarvoor
  geldende wetten en regels uit de Nederlandse Wetgeving.
 11. De cliënt heeft altijd de mogelijkheid om te zien wat Phlinq over de cliënt heeft geregistreerd of
  gerapporteerd. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de cliënt het recht om
  aanpassing te verzoeken.
 12. Als de cliënt niet langer bij Phlinq in begeleiding is, wordt het dossier gesloten. Het dossier blijft
  maximaal 7 jaar bewaard. Die periode heeft Phlinq nodig voor de administratie, bijvoorbeeld voor
  resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Het dossier kan al die tijd alleen door bevoegde
  mensen worden ingezien. In sommige gevallen wordt het dossier direct na afloop van de begeleiding
  weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie.
  Opgemaakt te Oud-Beijerland, 1 februari 2019