Privacyreglement Phlinq

In het kader van de opdrachten die Phlinq ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het project aan Phlinq ter beschikking worden gesteld, houdt Phlinq zich aan de navolgende regels ten aanzien van de privacy bescherming:

 1. Phlinq beschouwt de aan haar door de opdrachtgever verstrekte gegevens over derden ten behoeve van de uitvoering van haar projecten als vertrouwelijke persoonsgegevens in de zin en betekenis die de Nederlandse Wetgeving daaraan geeft, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997.
 2. Alle gegevens die Phlinq in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening verkrijgt omtrent derden, wordt beschouwd als vertrouwelijk en wordt behandeld overeenkomstig hetgeen in artikel 1) is gesteld.
 3. In het bijzonder zal Phlinq er voor zorgdragen dat de onder 1) en 2) genoemde informatie niet bekend wordt aan anderen dan de betrokkene zelf, de betreffende medewerker van Phlinq die cliënt begeleidt, de directie van Phlinq, en de opdrachtgever voor zover de overdracht van de informatie voortvloeit uit de rapportage verplichtingen die contractueel met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Phlinq zal alles doen en niets nalaten de onder 3) genoemde medewerkers te verplichten dezelfde geheimhouding na te leven als waaraan Phlinq zich onderwerpt, als vermeld in artikel 1) en 2) van dit reglement. De geheimhoudingsplicht voor medewerkers van Phlinq is verankerd in de arbeidsovereenkomsten die tussen Phlinq en individuele derden worden gesloten.
 5. Hetgeen in artikel 4) wordt vermeld, geldt in gelijke mate voor eventuele derden die door Phlinq bij de uitvoering van haar dienstverlening worden ingeschakeld. Phlinq zal in deze de geheimhoudingsplicht verankeren in de overeenkomst die tussen Phlinq en individuele derden wordt gesloten.
 6. Indien er informatie over een cliënt moet worden opgevraagd bij andere instanties, dient dit altijd in het kader van het traject plaats te vinden en met schriftelijke toestemming van de cliënt.
 7. Na beëindiging van een opdracht zal Phlinq alle informatie die naar recht en rede beschouwd kan worden als vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel gegevens die tot individuele personen te herleiden zijn, ter beschikking stellen van de opdrachtgever.
 8. Overzichten en rapportages, waarin vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel gegevens die tot individuele personen te herleiden zijn worden vermeld en die Phlinq krachtens andere wet en regelgeving, zoals onder meer fiscale wetgeving en subsidieregelgeving dient te bewaren, zullen door Phlinq op dusdanige wijze worden opgeslagen, dat hetgeen onder 1), 2), 3), 4), en 5) van dit reglement is vermeld, onverkort van kracht blijft.
 9. Alle relevante gegevens m.b.t. lopende en afgesloten trajecten worden zowel in eigen dossier, als in ons cliëntvolgsysteem bewaard. Gegevens worden in dermate omstandigheden opgeslagen dat deze niet inzichtelijk zijn voor anderen dan de medewerkers van Phlinq.
 10. Het bewaren van gegevens zoals onder 9) vermeld gebeurt in overeenstemming met de daarvoor geldende wetten en regels uit de Nederlandse Wetgeving.
 11. De cliënt heeft altijd de mogelijkheid om te zien wat Phlinq over de cliënt heeft geregistreerd of gerapporteerd. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de cliënt het recht om aanpassing te verzoeken.
 12. Als de cliënt niet langer bij Phlinq in begeleiding is, wordt het dossier gesloten. Het dossier blijft maximaal 7 jaar bewaard. Die periode heeft Phlinq nodig voor de administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Het dossier kan al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien. In sommige gevallen wordt het dossier direct na afloop van de begeleiding weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie.
  Opgemaakt te Oud-Beijerland, 1 februari 2019